Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi

Aktualności

 • 18 Września 2018

  Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 • 04 Lipca 2018

  Pochłonięci przez coraz szybszy rytm codziennego życia, wszyscy potrzebujemy na jakiś czas zatrzymać się, aby poświęcić trochę więcej czasu na refleksję i modlitwę. W związku z tym grupa 55 osób z gminy Izbicko dnia  11 czerwca 2018 r. po raz 22  odbyła jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej Saletyńskiej w Dębowcu oraz do Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu w woj. podkarpackim.

 • 08 Czerwca 2018

  W dniu 11.06.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku będzie nieczynny z powodu wyjazdu pracowników Ośrodka na pielgrzymkę.

 • 30 Maja 2018

  Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) przedstawiamy sposób ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku.

 • 27 Kwietnia 2018

  Uwaga! W dniu 10.05.2018 r. odbędzie się ostatnie wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017.

 • 23 Kwietnia 2018

  Firma Konstat Sp. z. o.o organizuje na terenie województwa opolskiego bezpłatne szkolenia komputerowe dla dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich zakończone egzaminem  ECDL Profile i nabyciem Europejskiego Certyfikatu potwierdzającego kompetencje komputerowe.

 • 04 Grudnia 2017

  Niekonwencjonalne formy pomocy społecznej realizowane na terenie gminy Izbicko

 • 29 Listopada 2017

  Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej 
  Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Prawo wniesienia odwołania składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
  za pośrednictwem organu który ją wydał.

 • 28 Listopada 2017

  O pomoc finansową mogą starać się osoby które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej
  Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków to trudna sytuacja życiowa . osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności: z ubóstwem sieroctwem, bezdomnością , bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, wielodzietność, klęska żywiołowa i ekologiczna itp.

 • 28 Listopada 2017

  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia.
  Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
  Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku
47-180 Izbicko | ul. Powstańców Śląskich 16 | tel. 77 4617206
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe